Regulamin

Firma Dremex zarejestrowana przez  Urząd Miasta Tarnowa ul.Nowa 4  pod numerem 333/89 z siedzibą w Tarnowie 33-100 ul.Fredry 2 informuje;
1.Zamówienia można składać 24 godz. na dobę przez cały rok.
2.Zamówienie złożone w dni powszechne po godz.15, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
3.Zamówienia potwierdzonego nie można anulować. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapytaniem ofertowym.
4.Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
5.Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail  do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub/poprzez e-mail.
6.Zamawiający będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną, lub telefonicznie.
7.Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwość. Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
8.Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek.
9.Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna(fakturę Vat lub paragon fiskalny)
10.Należność za zmówiony towar Zamawiający wpłaca na konto bankowe.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 14 6296016.
Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem dremex@wp.eu, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

1.    imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
2.    datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
3.    przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
4.    wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
2.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3.    Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4.    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej z Dremex, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: dremex@wp.eu Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres Tarnów 33-100 ul.Fredry 2
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy pobierz tutaj

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu Dremex nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Tarnowie informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Dremex

shopping_cart